ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1112
25%
12:1
อนุบาล 2123
38%
13:1
อนุบาล 3123
38%
13:1
ระดับปฐมวัย358
20%
33:1
ประถมศึกษาปีที่ 1516
18%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2123
9%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3314
12%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4527
21%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5516
18%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6527
21%
17:1
ระดับประถมศึกษา24933
80%
66:1
รวมทั้งสิ้น271441
100%
95:1