ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29413
57%
113:1
อนุบาล 34610
43%
110:1
ระดับปฐมวัย131023
14%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 19615
17%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 26511
13%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 38816
19%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 47512
14%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 571017
20%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 611415
17%
115:1
ระดับประถมศึกษา483886
53%
614:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1111021
39%
121:1
มัธยมศึกษาปีที่ 24913
24%
113:1
มัธยมศึกษาปีที่ 391120
37%
120:1
มัธยมศีกษาตอนต้น243054
33%
318:1
รวมทั้งสิ้น8578163
100%
1115:1