ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 11-1
6%
11:1
อนุบาล 24913
72%
113:1
อนุบาล 3224
22%
14:1
ระดับปฐมวัย71118
26%
36:1
ประถมศึกษาปีที่ 1729
18%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 29312
24%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 3325
10%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 45510
20%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 5235
10%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6369
18%
19:1
ระดับประถมศึกษา292150
74%
68:1
รวมทั้งสิ้น363268
100%
98:1