ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2224
57%
14:1
อนุบาล 3123
43%
13:1
ระดับปฐมวัย347
27%
24:1
ประถมศึกษาปีที่ 1-33
16%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 2224
21%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3246
32%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4-22
11%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 5112
11%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 6-22
11%
12:1
ระดับประถมศึกษา51419
73%
63:1
รวมทั้งสิ้น81826
100%
83:1