ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1123
19%
13:1
อนุบาล 2516
38%
16:1
อนุบาล 3347
44%
17:1
ระดับปฐมวัย9716
29%
35:1
ประถมศึกษาปีที่ 1336
15%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2224
10%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 36511
28%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 4415
13%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 5538
20%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6336
15%
16:1
ระดับประถมศึกษา231740
71%
67:1
รวมทั้งสิ้น322456
100%
96:1