ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2534497
47%
332:1
อนุบาล 35554109
53%
336:1
ระดับปฐมวัย10898206
17%
634:1
ประถมศึกษาปีที่ 16247109
15%
427:1
ประถมศึกษาปีที่ 25059109
15%
336:1
ประถมศึกษาปีที่ 36459123
17%
431:1
ประถมศึกษาปีที่ 4454994
13%
331:1
ประถมศึกษาปีที่ 58666152
21%
438:1
ประถมศึกษาปีที่ 66171132
18%
344:1
ระดับประถมศึกษา368351719
58%
2134:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17934113
35%
338:1
มัธยมศึกษาปีที่ 25851109
34%
336:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3534598
31%
333:1
มัธยมศีกษาตอนต้น190130320
26%
936:1
รวมทั้งสิ้น6665791,245
100%
3635:1