ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2268
62%
18:1
อนุบาล 3325
38%
15:1
ระดับปฐมวัย5813
22%
27:1
ประถมศึกษาปีที่ 17613
28%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 2718
17%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 35-5
11%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 4347
15%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5639
19%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 6325
11%
15:1
ระดับประถมศึกษา311647
78%
68:1
รวมทั้งสิ้น362460
100%
88:1