ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1314
29%
14:1
อนุบาล 2123
21%
13:1
อนุบาล 3167
50%
17:1
ระดับปฐมวัย5914
29%
35:1
ประถมศึกษาปีที่ 1246
18%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2112
6%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 3516
18%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4167
21%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5459
26%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 64-4
12%
14:1
ระดับประถมศึกษา171734
71%
66:1
รวมทั้งสิ้น222648
100%
95:1