ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1527
21%
17:1
อนุบาล 25813
39%
113:1
อนุบาล 37613
39%
113:1
ระดับปฐมวัย171633
31%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 131114
19%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 2358
11%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 34913
18%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 48513
18%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 55611
15%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 66915
20%
115:1
ระดับประถมศึกษา294574
69%
612:1
รวมทั้งสิ้น4661107
100%
912:1