ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1415
45%
15:1
อนุบาล 22-2
18%
12:1
อนุบาล 3134
36%
14:1
ระดับปฐมวัย7411
26%
34:1
ประถมศึกษาปีที่ 1257
22%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2347
22%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3336
19%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4123
9%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 5246
19%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6213
9%
13:1
ระดับประถมศึกษา131932
74%
65:1
รวมทั้งสิ้น202343
100%
95:1