ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 12351
อนุบาล 27-71
อนุบาล 34591
รวม13821 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13471
ประถมศึกษาปีที่ 23361
ประถมศึกษาปีที่ 32461
ประถมศึกษาปีที่ 44591
ประถมศึกษาปีที่ 586141
ประถมศึกษาปีที่ 658131
รวม253055 -76
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

383876 -79