> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ผู้บริหารข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา สพท

  ผู้บริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นาย เสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายสุพรมแดน ประทุมเมศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชื่อ สกุลตำแหน่งกลุ่มงาน
นาย ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหาร สพป.ชุมพร เขต 1
นาย เสรี พรหมฤทธิ์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหาร สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหาร สพป.ชุมพร เขต 1
นายสุพรมแดน ประทุมเมศรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหาร สพป.ชุมพร เขต 1
นาง จันทนา  ทันประจำสินธุ์ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มอำนวยการ
นางสาว จิรัชยา  จักรน้อยเจ้าพนักงานธุรการกลุ่มอำนวยการ
นาง นิตา  คุณวุฒินักประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ
นางสาว จิดาภา  ประสารวุฒิลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ
นางสาว ฐิติกาล  เกตุรัตน์ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ
นาย สุนันท์  สนานพรช่างไม้ชั้น 4กลุ่มอำนวยการ
นาย สมพร  วัฒนิ่มช่างไม้ชั้น 4กลุ่มอำนวยการ
นาย สุรพงษ์  นารัตฐาช่างปูนชั้น 4กลุ่มอำนวยการ
นาย ดิเรก  ชูคากรช่างปูนชั้น 4กลุ่มอำนวยการ
นาย วีระ  ขันทะเสนช่างปูนชั้น 4กลุ่มอำนวยการ
นางสาว จารีย์  จันทศรีพนักงานทำความสะอาดกลุ่มอำนวยการ
นาย วิทยา  สงค์ประภาพนักงานธุรการกลุ่มอำนวยการ
นาย เมษา  ขันทะเสนพนักงานธุรการกลุ่มอำนวยการ
นาง ประดับ  ฤทธิไกรผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน
นางสาว หทัยรัตน์  แดงรักษาเจ้าพนักงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
นางสาว ภัคนันทน์  ชุ่มชื่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
นางสาว ฒาลิสา  ศรีนฤพัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
นาง อารี  ชลชลานักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
นาง จุฑามาส  อ่อนสูงผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล
นาง คนึงนิจ  เทพสนองสุขเจ้าพนักงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาว ภัทรวดี  เกตุแก้วนักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
นาง กานดา  บุตรหงษ์นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาว สมจิตร  ไทยนุกูลนักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาว ภนิดา  คงแสงแก้วนักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
นาง จันทร์ญา  บุญจำนงค์นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
นาย ธงชัย  นิลพรรณเจ้าพนักงานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นาง ศิรมณี  วีรภัทรธาดาเจ้าพนักงานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นาง กาญจนา  พัดพาผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นาง จงดี  เอกฉายนักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาว หยาดพิรุณ  ขนเม่นนักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาว ตรีทิพยนิกรณ์  ตอนศรีนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นาย เปรมพร  ยังศรีนาคเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.ชพ.1กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นาง ชมัยพร  รัตนพรหมผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
นางสาว อภิตา  เกียงสุภาศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
นางสาว หฤทัย  วรรทมาตร์ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
นาย ยุทธนา  มรกตศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
นาง วลัยรัตน์  ขวัญพุฒศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
นางสาว ชมพูนุท  มานพพงษ์เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
นางสาว อัญชลีพร  พรมพิชัยลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
นางสาว ปาริตา  ปุณจุบัณลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
นาง วราณี  เดชค้ำผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาว ชมพูนุท  ฮุ่นศิรินักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นาง พิชา  บุญสินธ์นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นาง สุภาพร  จันวิลัยนักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาว อัญจิมา  เสาวรสนักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นาง ศิวัชญา  สระโรนักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาว จันทรัตน์  ศรีปรีชาพัฒนะเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นาง ขนิษฐา  อิสรภาดนักวิชาการพัสดุกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นาง พิมฤดี  ครุฑไชยันต์ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาว ธิติรัตน์  บ่วงราบลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาว ชาลิดา  บัวสุวรรณลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ส.ต.ท. สุทธิพันธ์  แสงขำผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มกฎหมายและคดี
นาย ศิลป์ชัย  เผือกขำนิติกรกลุ่มกฎหมายและคดี
นาง จงจิตร  ประทุมชัยผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน
นาง วรรณภา  ธรรมรักษานักวิชาการตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาว นัฐสรณ์  อุเทศลูกจ้างชั่วคราวหน่วยตรวจสอบภายใน
นาง วรมาศ  ศรีประจันต์ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นาง วัลลา  ชุมมากนักทรัพยากรบุคคลกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นาง อรัญญา  ทองดีนักทรัพยากรบุคคลกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นาง นันท์นภัส  เกียรติมาพรศักดิ์ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นาง ขวัญศิริ  กองช่างนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นาย อณวัฒน์  นวลขนายลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายภิญโญ นารัตฐายามกลุ่มอำนวยการ
นายอานนท์ อักษรเกตุยามกลุ่มอำนวยการ


60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
2022.1.KAOPUNHOT