> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ระดับ ม.3


  ตารางแสดงจำนวนนักเรียนจบการศึกษา : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ระดับชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนพระปริยัติธรรม กศน อื่นๆ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทรวมทั้งสิ้น


60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
2022.1.KAOPUNHOT