> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. โรงเรียนเปิดมัธยมศึกษาตอนปลาย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2433679
46%
420:1
อนุบาล 3405191
54%
423:1
ระดับปฐมวัย8387170
9%
821:1
ประถมศึกษาปีที่ 18776163
15%
627:1
ประถมศึกษาปีที่ 28268150
14%
625:1
ประถมศึกษาปีที่ 39682178
17%
630:1
ประถมศึกษาปีที่ 489115204
19%
634:1
ประถมศึกษาปีที่ 511382195
18%
633:1
ประถมศึกษาปีที่ 68794181
17%
536:1
ระดับประถมศึกษา5545171,071
58%
3531:1
มัธยมศึกษาปีที่ 110771178
41%
536:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26264126
29%
432:1
มัธยมศึกษาปีที่ 37158129
30%
432:1
มัธยมศีกษาตอนต้น240193433
23%
1333:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4243963
36%
232:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5224769
39%
235:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6172744
25%
222:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย63113176
10%
629:1
รวมทั้งสิ้น9409101,850
100%
6230:1