> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ผู้บริหารข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา สพท

  ผู้บริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นาย วิมาน ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นาย เลอศักดิ์ รัชณาการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดร. กันยมาส ชูจีน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับชื่อ สกุลตำแหน่งกลุ่มงาน
1นาย ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหาร สพป.ชุมพร เขต 1
2นาย เสรี พรหมฤทธิ์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหาร สพป.ชุมพร เขต 1
6นาง จันทนา  ทันประจำสินธุ์ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มอำนวยการ
8นางสาว จิรัชยา  จักรน้อยเจ้าพนักงานธุรการกลุ่มอำนวยการ
9นาง นิตา  คุณวุฒินักประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ
10นางสาว จิดาภา  ประสารวุฒิลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ
11นางสาว ฐิติกาล  เกตุรัตน์ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ
12นาย สุนันท์  สนานพรช่างไม้ชั้น 4กลุ่มอำนวยการ
13นาย สมพร  วัฒนิ่มช่างไม้ชั้น 4กลุ่มอำนวยการ
14นาย สุรพงษ์  นารัตฐาช่างปูนชั้น 4กลุ่มอำนวยการ
15นาย ดิเรก  ชูคากรช่างปูนชั้น 4กลุ่มอำนวยการ
16นาย วีระ  ขันทะเสนช่างปูนชั้น 4กลุ่มอำนวยการ
17นางสาว จารีย์  จันทศรีพนักงานทำความสะอาดกลุ่มอำนวยการ
18นาย วิทยา  สงค์ประภาพนักงานธุรการกลุ่มอำนวยการ
19นาย เมษา  ขันทะเสนพนักงานธุรการกลุ่มอำนวยการ
20นาง ประดับ  ฤทธิไกรผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน
21นางสาว หทัยรัตน์  แดงรักษาเจ้าพนักงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
22นางสาว ภัคนันทน์  ชุ่มชื่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
23นางสาว ฒาลิสา  ศรีนฤพัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
24นาง อารี  ชลชลานักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
25นาง จุฑามาส  อ่อนสูงผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล
26นาง คนึงนิจ  เทพสนองสุขเจ้าพนักงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
27นางสาว ภัทรวดี  เกตุแก้วนักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
28นาง กานดา  บุตรหงษ์นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
30นางสาว สมจิตร  ไทยนุกูลนักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
31นางสาว ภนิดา  คงแสงแก้วนักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
32นาง จันทร์ญา  บุญจำนงค์นักทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
34นาย ธงชัย  นิลพรรณเจ้าพนักงานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
35นาง ศิรมณี  วีรภัทรธาดาเจ้าพนักงานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
36นาง กาญจนา  พัดพาผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
37นาง จงดี  เอกฉายนักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
38นางสาว หยาดพิรุณ  ขนเม่นนักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
39นางสาว ตรีทิพยนิกรณ์  ตอนศรีนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
40นาย เปรมพร  ยังศรีนาคเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.ชพ.1กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
41นาง ชมัยพร  รัตนพรหมผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
42นางสาว อภิตา  เกียงสุภาศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
43นางสาว หฤทัย  วรรทมาตร์ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
44นาย ยุทธนา  มรกตศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
45นาง วลัยรัตน์  ขวัญพุฒศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
46นางสาว ชมพูนุท  มานพพงษ์เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
47นางสาว อัญชลีพร  พรมพิชัยลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
48นางสาว ปาริตา  ปุณจุบัณลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
49นาง วราณี  เดชค้ำผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
50นางสาว ชมพูนุท  ฮุ่นศิรินักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
51นาง พิชา  บุญสินธ์นักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
52นาง สุภาพร  จันวิลัยนักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
53นางสาว อัญจิมา  เสาวรสนักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
54นาง ศิวัชญา  สระโรนักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
55นางสาว จันทรัตน์  ศรีปรีชาพัฒนะเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
56นาง ขนิษฐา  อิสรภาดนักวิชาการพัสดุกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
57นาง พิมฤดี  ครุฑไชยันต์ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
58นางสาว ธิติรัตน์  บ่วงราบลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
59นางสาว ชาลิดา  บัวสุวรรณลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
60ส.ต.ท. สุทธิพันธ์  แสงขำผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มกฎหมายและคดี
61นาย ศิลป์ชัย  เผือกขำนิติกรกลุ่มกฎหมายและคดี
62นาง จงจิตร  ประทุมชัยผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน
63นาง วรรณภา  ธรรมรักษานักวิชาการตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
64นางสาว นัฐสรณ์  อุเทศลูกจ้างชั่วคราวหน่วยตรวจสอบภายใน
65นาง วรมาศ  ศรีประจันต์ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
66นาง วัลลา  ชุมมากนักทรัพยากรบุคคลกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
67นาง อรัญญา  ทองดีนักทรัพยากรบุคคลกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
68นาง นันท์นภัส  เกียรติมาพรศักดิ์ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
69นาง ขวัญศิริ  กองช่างนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
70นาย อณวัฒน์  นวลขนายลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
71นายภิญโญ นารัตฐายามกลุ่มอำนวยการ
72นายอานนท์ อักษรเกตุยามกลุ่มอำนวยการ


60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
2022.1.ict