> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑ 
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1426
2%
16:1
อนุบาล 29185176
51%
1116:1
อนุบาล 38282164
47%
1115:1
ระดับปฐมวัย177169346
12%
2315:1
ประถมศึกษาปีที่ 1124114238
15%
1318:1
ประถมศึกษาปีที่ 296119215
14%
1317:1
ประถมศึกษาปีที่ 3140120260
17%
1320:1
ประถมศึกษาปีที่ 4153126279
18%
1321:1
ประถมศึกษาปีที่ 5136134270
17%
1321:1
ประถมศึกษาปีที่ 6153160313
20%
1324:1
ระดับประถมศึกษา8027731,575
54%
7820:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1132114246
34%
831:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2142107249
34%
831:1
มัธยมศึกษาปีที่ 313497231
32%
829:1
มัธยมศีกษาตอนต้น408318726
25%
2430:1
มัธยมศึกษาปีที่ 46374137
51%
434:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5294776
28%
238:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6213556
21%
228:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย113156269
9%
834:1
รวมทั้งสิ้น1,5001,4162,916
100%
13322:1