> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑ 
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 16410
3%
110:1
อนุบาล 27969148
43%
1113:1
อนุบาล 39691187
54%
1117:1
ระดับปฐมวัย181164345
12%
2315:1
ประถมศึกษาปีที่ 198106204
13%
1217:1
ประถมศึกษาปีที่ 2132118250
16%
1319:1
ประถมศึกษาปีที่ 3145119264
17%
1320:1
ประถมศึกษาปีที่ 4141134275
17%
1321:1
ประถมศึกษาปีที่ 5153165318
20%
1324:1
ประถมศึกษาปีที่ 6155128283
18%
1322:1
ระดับประถมศึกษา8247701,594
56%
7721:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1148109257
36%
832:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2149107256
36%
832:1
มัธยมศึกษาปีที่ 310192193
27%
728:1
มัธยมศีกษาตอนต้น398308706
25%
2331:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4314879
38%
240:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5233558
28%
229:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6224769
33%
235:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย76130206
7%
634:1
รวมทั้งสิ้น1,4791,3722,851
100%
12922:1