> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

สถิติ/บริการ

4,397

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน79218.01%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด3447.82%
ข้อมูลสถานศึกษา3357.62%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา2816.39%
ผลสอบ O-Net1864.23%
สรุป นร.รายชั้นเรียน1753.98%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1723.91%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง1713.89%
สถิติ/บริการ1443.27%
คณะกรรมการ1433.25%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
ตารางจำแนก.เพศ1423.23%
ผลสอบ NT1072.43%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1052.39%
แนวโน้ม จำนวน นร.992.25%
ผลสอบ RT912.07%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน902.05%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง892.02%
โครงการในโรงเรียน882.00%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น791.80%
ภาพรวมระดับจังหวัด781.77%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน591.34%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ571.30%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ531.21%
นร.จำแนกตามอายุ501.14%
รายงานบริหารงบประมาณ481.09%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา461.05%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง430.98%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ410.93%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา360.82%
นร.จำแนกตามความพิการ310.71%
ตรวจผลการเรียน นร.310.71%
บุคลากรเกษียณอายุ270.61%
นร.จำแนกตามสัญชาติ260.59%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด230.52%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด230.52%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส230.52%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.36%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.140.32%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ140.32%
นร.จำแนกตามศาสนา130.30%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง120.27%