> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

สถิติ/บริการ

3,445

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน76222.12%
ข้อมูลสถานศึกษา3309.58%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา2727.90%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด2306.68%
คณะกรรมการ1373.98%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1353.92%
สถิติ/บริการ1183.43%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1053.05%
ผลสอบ O-Net932.70%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง882.55%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
ตารางจำแนก.เพศ862.50%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน802.32%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง782.26%
ภาพรวมระดับจังหวัด782.26%
โครงการในโรงเรียน762.21%
สรุป นร.รายชั้นเรียน671.94%
แนวโน้ม จำนวน นร.601.74%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ531.54%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ451.31%
นร.จำแนกตามอายุ421.22%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ411.19%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น411.19%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา381.10%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา361.04%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน361.04%
ผลสอบ NT320.93%
รายงานบริหารงบประมาณ300.87%
นร.จำแนกตามความพิการ280.81%
บุคลากรเกษียณอายุ260.75%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด230.67%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด230.67%
นร.จำแนกตามสัญชาติ220.64%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง220.64%
ผลสอบ RT210.61%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส190.55%
ตรวจผลการเรียน นร.170.49%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.46%
นร.จำแนกตามศาสนา120.35%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.110.32%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง90.26%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ70.20%