> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
จำนวนนักเรียน จำแนกตามความด้อยโอกาส


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1,9978,5592,4801713,053
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
เด็กถูกทอดทิ้ง-11-2
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
เด็กเร่ร่อน-----
ผลกระทบจากเอดส์-----
ชนกลุ่มน้อย-8--8
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-1--1
เด็กยากจน1,9928,5272,4751713,011
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
อื่นๆ-----
กำพร้า361-10
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--1-1
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท2162-20
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด126735-114
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2เด็กเร่ร่อน-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ชนกลุ่มน้อย-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2เด็กยากจน126735-114
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2กำพร้า-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2860--88
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5เด็กเร่ร่อน-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5ผลกระทบจากเอดส์-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5ชนกลุ่มน้อย-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5เด็กยากจน2860--88
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5กำพร้า-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด941--50
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2เด็กเร่ร่อน-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ชนกลุ่มน้อย-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2เด็กยากจน941--50
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2กำพร้า-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด64535-86
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5เด็กเร่ร่อน-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ผลกระทบจากเอดส์-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ชนกลุ่มน้อย-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5เด็กยากจน64535-86
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5กำพร้า-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-19--19
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1เด็กเร่ร่อน-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ชนกลุ่มน้อย-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1เด็กยากจน-18--18
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1กำพร้า-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด179435-146
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4เด็กเร่ร่อน-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ผลกระทบจากเอดส์-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ชนกลุ่มน้อย-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4เด็กยากจน179335-145
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4กำพร้า-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2361127-211
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4เด็กเร่ร่อน-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ผลกระทบจากเอดส์-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ชนกลุ่มน้อย-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4เด็กยากจน2361126-210
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4กำพร้า-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1248--60
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4เด็กเร่ร่อน-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ผลกระทบจากเอดส์-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ชนกลุ่มน้อย-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4เด็กยากจน1248--60
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4กำพร้า-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด56145--201
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4เด็กเร่ร่อน-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ผลกระทบจากเอดส์-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ชนกลุ่มน้อย-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4เด็กยากจน56144--200
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4กำพร้า-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2074--94
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4เด็กเร่ร่อน-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ผลกระทบจากเอดส์-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ชนกลุ่มน้อย-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4เด็กยากจน2074--94
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4กำพร้า-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-44--44
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เด็กเร่ร่อน-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ผลกระทบจากเอดส์-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ชนกลุ่มน้อย-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เด็กยากจน-44--44
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5กำพร้า-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3278--110
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5เด็กเร่ร่อน-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ผลกระทบจากเอดส์-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ชนกลุ่มน้อย-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5เด็กยากจน3278--110
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5กำพร้า-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด255129-105
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5เด็กเร่ร่อน-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ผลกระทบจากเอดส์-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ชนกลุ่มน้อย-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5เด็กยากจน255128-104
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5อื่นๆ-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5กำพร้า--1-1
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1136--47
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5เด็กเร่ร่อน-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ผลกระทบจากเอดส์-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ชนกลุ่มน้อย-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5เด็กยากจน1136--47
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5กำพร้า-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1649--65
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5เด็กเร่ร่อน-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ผลกระทบจากเอดส์-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ชนกลุ่มน้อย-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5เด็กยากจน1649--65
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5กำพร้า-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-20131750
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2เด็กเร่ร่อน-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2ชนกลุ่มน้อย-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2เด็กยากจน-19131749
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2อื่นๆ-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2กำพร้า-1--1
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด917--26
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3เด็กเร่ร่อน-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ชนกลุ่มน้อย-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3เด็กยากจน915--24
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3กำพร้า-2--2
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2868--96
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3เด็กเร่ร่อน-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ชนกลุ่มน้อย-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3เด็กยากจน2867--95
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3กำพร้า-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด164927-92
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3เด็กเร่ร่อน-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ชนกลุ่มน้อย-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3เด็กยากจน164927-92
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3กำพร้า-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด14104--118
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2เด็กเร่ร่อน-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ชนกลุ่มน้อย-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2เด็กยากจน14104--118
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2กำพร้า-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1234--46
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3เด็กเร่ร่อน-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ชนกลุ่มน้อย-1--1
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3เด็กยากจน1233--45
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3กำพร้า-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด631--37
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3เด็กเร่ร่อน-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ชนกลุ่มน้อย-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3เด็กยากจน531--36
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3กำพร้า1---1
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-11--11
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3เด็กเร่ร่อน-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ชนกลุ่มน้อย-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3เด็กยากจน-11--11
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3กำพร้า-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1139--50
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2เด็กเร่ร่อน-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ชนกลุ่มน้อย-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2เด็กยากจน1139--50
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2กำพร้า-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด429583-220
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2เด็กเร่ร่อน-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ชนกลุ่มน้อย-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2เด็กยากจน429583-220
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2กำพร้า-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-54--54
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2เด็กเร่ร่อน-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ชนกลุ่มน้อย-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2เด็กยากจน-54--54
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2กำพร้า-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด65667-129
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2เด็กเร่ร่อน-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2ชนกลุ่มน้อย-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2เด็กยากจน65667-129
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2กำพร้า-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด170--71
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1เด็กเร่ร่อน-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ชนกลุ่มน้อย-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-1--1
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1เด็กยากจน169--70
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1กำพร้า-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3011438-182
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1เด็กเร่ร่อน-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ชนกลุ่มน้อย-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1เด็กยากจน3011238-180
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1กำพร้า-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-2--2
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด236825-116
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4เด็กเร่ร่อน-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ผลกระทบจากเอดส์-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ชนกลุ่มน้อย-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4เด็กยากจน236825-116
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4กำพร้า-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด83316138-537
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน83316138-537
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด126369--495
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4เด็กเร่ร่อน-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ผลกระทบจากเอดส์-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ชนกลุ่มน้อย-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4เด็กยากจน126369--495
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4กำพร้า-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด358420-139
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4เด็กเร่ร่อน-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ผลกระทบจากเอดส์-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ชนกลุ่มน้อย-1--1
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4เด็กยากจน358220-137
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4กำพร้า-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด945--54
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4เด็กเร่ร่อน-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ผลกระทบจากเอดส์-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ชนกลุ่มน้อย-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4เด็กยากจน945--54
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4กำพร้า-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด17164100-281
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง--1-1
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1เด็กเร่ร่อน-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ชนกลุ่มน้อย-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1เด็กยากจน1416199-274
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1กำพร้า11--2
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท22--4
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด138540-138
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1เด็กเร่ร่อน-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ชนกลุ่มน้อย-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1เด็กยากจน138540-138
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1กำพร้า-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด349048-172
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1เด็กเร่ร่อน-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ชนกลุ่มน้อย-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1เด็กยากจน349048-172
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1กำพร้า-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด811756-181
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1เด็กเร่ร่อน-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ชนกลุ่มน้อย-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1เด็กยากจน811756-181
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1กำพร้า-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด318234-147
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1เด็กเร่ร่อน-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ชนกลุ่มน้อย-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1เด็กยากจน318234-147
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1กำพร้า-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3112270-223
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1เด็กเร่ร่อน-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ชนกลุ่มน้อย-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1เด็กยากจน3112270-223
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1กำพร้า-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1954--73
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5เด็กเร่ร่อน-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ผลกระทบจากเอดส์-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ชนกลุ่มน้อย-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5เด็กยากจน1954--73
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5กำพร้า-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด247141-136
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5เด็กเร่ร่อน-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ผลกระทบจากเอดส์-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ชนกลุ่มน้อย-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5เด็กยากจน247140-135
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5กำพร้า-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--1-1
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด207639-135
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกทอดทิ้ง-1--1
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5เด็กเร่ร่อน-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ผลกระทบจากเอดส์-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ชนกลุ่มน้อย-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5เด็กยากจน207539-134
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5กำพร้า-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-5425-79
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เด็กเร่ร่อน-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ผลกระทบจากเอดส์-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ชนกลุ่มน้อย-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เด็กยากจน-5425-79
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5กำพร้า-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4066--106
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4เด็กเร่ร่อน-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ผลกระทบจากเอดส์-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ชนกลุ่มน้อย-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4เด็กยากจน4065--105
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4กำพร้า-1--1
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-1514-29
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4เด็กเร่ร่อน-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ผลกระทบจากเอดส์-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ชนกลุ่มน้อย-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4เด็กยากจน-1514-29
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4กำพร้า-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด53736-78
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3เด็กเร่ร่อน-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3ชนกลุ่มน้อย-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3เด็กยากจน53736-78
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3กำพร้า-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-32--32
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กเร่ร่อน-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ชนกลุ่มน้อย-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กยากจน-32--32
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2กำพร้า-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด238449-156
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กเร่ร่อน-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ชนกลุ่มน้อย-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กยากจน238449-156
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2กำพร้า-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1553--68
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กเร่ร่อน-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ชนกลุ่มน้อย-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กยากจน1553--68
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2กำพร้า-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด54025-70
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน54025-70
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-27--27
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน-27--27
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-5--5
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กเร่ร่อน-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ชนกลุ่มน้อย-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กยากจน-5--5
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3กำพร้า-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด413--17
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กเร่ร่อน-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ชนกลุ่มน้อย-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กยากจน413--17
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3กำพร้า-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2182--103
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กเร่ร่อน-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ชนกลุ่มน้อย-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กยากจน2182--103
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3กำพร้า-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1236--48
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กเร่ร่อน-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ชนกลุ่มน้อย-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กยากจน1236--48
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3กำพร้า-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด138--39
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กเร่ร่อน-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ชนกลุ่มน้อย-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กยากจน138--39
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3กำพร้า-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด9146--155
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กเร่ร่อน-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ชนกลุ่มน้อย-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กยากจน9146--155
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2กำพร้า-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด27219105-351
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กเร่ร่อน-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2ชนกลุ่มน้อย-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กยากจน27219105-351
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2กำพร้า-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด19441-136
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กเร่ร่อน-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ชนกลุ่มน้อย-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กยากจน19441-136
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2กำพร้า-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1133--44
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กเร่ร่อน-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ชนกลุ่มน้อย-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กยากจน1133--44
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2กำพร้า-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด25101--126
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3เด็กเร่ร่อน-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ชนกลุ่มน้อย-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3เด็กยากจน25101--126
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3กำพร้า-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1221--33
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กเร่ร่อน-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ชนกลุ่มน้อย-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กยากจน1221--33
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3กำพร้า-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5417060-284
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กเร่ร่อน-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ชนกลุ่มน้อย-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กยากจน5417060-284
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3กำพร้า-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด82697332-1,111
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กเร่ร่อน-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ชนกลุ่มน้อย-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กยากจน82697332-1,111
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3กำพร้า-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1239--51
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน1239--51
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด389783-218
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน389783-218
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด6316883-314
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน6316783-313
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด213--15
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน213--15
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1873--91
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน1873--91
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3794--131
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน3794--131
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด125629-97
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน125629-97
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด216--18
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน216--18
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด276226-115
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน276226-115
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2011183-214
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน2011183-214
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3470--104
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน3468--102
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-2--2
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2589--114
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน2589--114
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1655--71
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน1655--71
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2314397-263
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน2314397-263
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด839--47
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-1--1
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน838--46
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด125615-83
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กเร่ร่อน-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ชนกลุ่มน้อย-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กยากจน125615-83
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3กำพร้า-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3187--118
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3เด็กเร่ร่อน-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ชนกลุ่มน้อย-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3เด็กยากจน3187--118
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3กำพร้า-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด41111--152
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กเร่ร่อน-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ชนกลุ่มน้อย-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กยากจน41111--152
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3กำพร้า-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2935--64
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กเร่ร่อน-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ชนกลุ่มน้อย-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กยากจน2935--64
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2กำพร้า-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4812974-251
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2เด็กเร่ร่อน-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ชนกลุ่มน้อย-3--3
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2เด็กยากจน4812573-246
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2กำพร้า-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-11-2
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-8--8
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2เด็กเร่ร่อน-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2ชนกลุ่มน้อย-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2เด็กยากจน-8--8
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2กำพร้า-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1142--53
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1เด็กเร่ร่อน-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ชนกลุ่มน้อย-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1เด็กยากจน1142--53
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1กำพร้า-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3260--92
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1เด็กเร่ร่อน-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ชนกลุ่มน้อย-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1เด็กยากจน3260--92
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1กำพร้า-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด147728-119
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1เด็กเร่ร่อน-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1ชนกลุ่มน้อย-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1เด็กยากจน147728-119
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1กำพร้า-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1245--57
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1เด็กเร่ร่อน-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1ชนกลุ่มน้อย-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1เด็กยากจน1245--57
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1กำพร้า-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด714--21
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1เด็กเร่ร่อน-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1ชนกลุ่มน้อย-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1เด็กยากจน714--21
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1กำพร้า-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1026--36
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1เด็กเร่ร่อน-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1ชนกลุ่มน้อย-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1เด็กยากจน1026--36
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1กำพร้า-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1845--63
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กเร่ร่อน-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ชนกลุ่มน้อย-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กยากจน1845--63
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2กำพร้า-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1477--478
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2เด็กเร่ร่อน-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2ชนกลุ่มน้อย-1--1
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2เด็กยากจน1474--475
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2กำพร้า-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-2--2
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด314--17
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กเร่ร่อน-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ชนกลุ่มน้อย-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กยากจน314--17
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2กำพร้า-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4567--112
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2เด็กเร่ร่อน-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2ชนกลุ่มน้อย-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2เด็กยากจน4567--112
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2กำพร้า-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด15428-83
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1เด็กเร่ร่อน-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1ชนกลุ่มน้อย-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1เด็กยากจน15428-83
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1กำพร้า-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด428--32
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1เด็กเร่ร่อน-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1ชนกลุ่มน้อย-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1เด็กยากจน428--32
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1กำพร้า-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-74--74
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1เด็กเร่ร่อน-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1ชนกลุ่มน้อย-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1เด็กยากจน-74--74
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1กำพร้า-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-19--19
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1เด็กเร่ร่อน-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1ชนกลุ่มน้อย-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1เด็กยากจน-19--19
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1กำพร้า-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด625--31
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กเร่ร่อน-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ชนกลุ่มน้อย-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กยากจน624--30
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2กำพร้า-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1844--62
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กเร่ร่อน-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ชนกลุ่มน้อย-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กยากจน1844--62
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2กำพร้า-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1573--88
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2เด็กเร่ร่อน-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2ชนกลุ่มน้อย-1--1
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2เด็กยากจน1471--85
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2กำพร้า11--2
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด28051-133
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2เด็กเร่ร่อน-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2ชนกลุ่มน้อย-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2เด็กยากจน28051-133
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2กำพร้า-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1213473-219
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1เด็กเร่ร่อน-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1ชนกลุ่มน้อย-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1เด็กยากจน1213473-219
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1กำพร้า-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1874--92
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1เด็กเร่ร่อน-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1ชนกลุ่มน้อย-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1เด็กยากจน1874--92
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1กำพร้า-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด85623-87
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1เด็กเร่ร่อน-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1ชนกลุ่มน้อย-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1เด็กยากจน85623-87
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1กำพร้า-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----


60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
2022.1.ict