> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
จำนวนนักเรียน จำแนกตามความด้อยโอกาส


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด359847-180
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2เด็กเร่ร่อน-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ชนกลุ่มน้อย-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2เด็กยากจน359847-180
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2กำพร้า-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2765--92
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5เด็กเร่ร่อน-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5ผลกระทบจากเอดส์-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5ชนกลุ่มน้อย-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5เด็กยากจน2765--92
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5กำพร้า-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด69--15
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2เด็กเร่ร่อน-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ชนกลุ่มน้อย-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2เด็กยากจน69--15
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2กำพร้า-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด44654-104
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5เด็กเร่ร่อน-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ผลกระทบจากเอดส์-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ชนกลุ่มน้อย-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5เด็กยากจน44654-104
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5กำพร้า-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-12--12
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1เด็กเร่ร่อน-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ชนกลุ่มน้อย-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1เด็กยากจน-11--11
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1กำพร้า-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด158245-142
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4เด็กเร่ร่อน-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ผลกระทบจากเอดส์-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ชนกลุ่มน้อย-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4เด็กยากจน158245-142
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4กำพร้า-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด19308226-553
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4เด็กเร่ร่อน-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ผลกระทบจากเอดส์-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ชนกลุ่มน้อย-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4เด็กยากจน19308226-553
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4กำพร้า-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด445--49
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4เด็กเร่ร่อน-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ผลกระทบจากเอดส์-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ชนกลุ่มน้อย-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4เด็กยากจน445--49
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4กำพร้า-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด49169--218
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4เด็กเร่ร่อน-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ผลกระทบจากเอดส์-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ชนกลุ่มน้อย-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4เด็กยากจน49168--217
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4กำพร้า-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2286--108
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4เด็กเร่ร่อน-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ผลกระทบจากเอดส์-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ชนกลุ่มน้อย-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4เด็กยากจน2286--108
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4กำพร้า-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-31--31
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เด็กเร่ร่อน-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ผลกระทบจากเอดส์-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ชนกลุ่มน้อย-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เด็กยากจน-31--31
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5กำพร้า-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1791--108
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5เด็กเร่ร่อน-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ผลกระทบจากเอดส์-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ชนกลุ่มน้อย-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5เด็กยากจน1791--108
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5กำพร้า-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด294228-99
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5เด็กเร่ร่อน-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ผลกระทบจากเอดส์-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ชนกลุ่มน้อย-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5เด็กยากจน294227-98
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5อื่นๆ-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5กำพร้า--1-1
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด936--45
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5เด็กเร่ร่อน-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ผลกระทบจากเอดส์-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ชนกลุ่มน้อย-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5เด็กยากจน936--45
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5กำพร้า-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2237--59
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5เด็กเร่ร่อน-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ผลกระทบจากเอดส์-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ชนกลุ่มน้อย-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5เด็กยากจน2237--59
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5กำพร้า-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-18282975
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง---11
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2เด็กเร่ร่อน-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2ชนกลุ่มน้อย-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2เด็กยากจน-18282874
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2อื่นๆ-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2กำพร้า-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1013--23
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3เด็กเร่ร่อน-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ชนกลุ่มน้อย-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3เด็กยากจน1012--22
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3กำพร้า-1--1
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2367--90
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3เด็กเร่ร่อน-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ชนกลุ่มน้อย-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3เด็กยากจน2366--89
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3กำพร้า-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด223930-91
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3เด็กเร่ร่อน-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ชนกลุ่มน้อย-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3เด็กยากจน223930-91
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3กำพร้า-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด188--89
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2เด็กเร่ร่อน-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ชนกลุ่มน้อย-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2เด็กยากจน188--89
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2กำพร้า-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1027--37
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3เด็กเร่ร่อน-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ชนกลุ่มน้อย-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3เด็กยากจน1027--37
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3กำพร้า-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด232--34
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3เด็กเร่ร่อน-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ชนกลุ่มน้อย-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3เด็กยากจน231--33
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3กำพร้า-1--1
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-10--10
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3เด็กเร่ร่อน-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ชนกลุ่มน้อย-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3เด็กยากจน-10--10
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3กำพร้า-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด734--41
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2เด็กเร่ร่อน-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ชนกลุ่มน้อย-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2เด็กยากจน734--41
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2กำพร้า-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด259873-196
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2เด็กเร่ร่อน-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ชนกลุ่มน้อย-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2เด็กยากจน259873-196
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2กำพร้า-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด549--54
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2เด็กเร่ร่อน-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ชนกลุ่มน้อย-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2เด็กยากจน549--54
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2กำพร้า-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด55051-106
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2เด็กเร่ร่อน-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2ชนกลุ่มน้อย-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2เด็กยากจน55051-106
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2อื่นๆ-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2กำพร้า-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด252--54
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1เด็กเร่ร่อน-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ชนกลุ่มน้อย-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-1--1
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1เด็กยากจน251--53
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1กำพร้า-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด179145-153
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1เด็กเร่ร่อน-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ชนกลุ่มน้อย-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1เด็กยากจน178945-151
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1กำพร้า-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-2--2
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด126623-101
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4เด็กเร่ร่อน-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ผลกระทบจากเอดส์-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ชนกลุ่มน้อย-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4เด็กยากจน126623-101
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4กำพร้า-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด102269140-511
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน102269140-511
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด115380--495
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4เด็กเร่ร่อน-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ผลกระทบจากเอดส์-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ชนกลุ่มน้อย-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4เด็กยากจน115380--495
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4กำพร้า-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด259824-147
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4เด็กเร่ร่อน-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ผลกระทบจากเอดส์-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ชนกลุ่มน้อย-1--1
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4เด็กยากจน259724-146
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4กำพร้า-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-43--43
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4เด็กเร่ร่อน-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ผลกระทบจากเอดส์-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ชนกลุ่มน้อย-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4เด็กยากจน-43--43
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4กำพร้า-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1514579-239
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง--1-1
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1เด็กเร่ร่อน-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ชนกลุ่มน้อย-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1เด็กยากจน1413877-229
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1กำพร้า-1--1
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท161-8
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด178537-139
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1เด็กเร่ร่อน-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ชนกลุ่มน้อย-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1เด็กยากจน178537-139
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1กำพร้า-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด128647-145
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1เด็กเร่ร่อน-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ชนกลุ่มน้อย-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1เด็กยากจน128647-145
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1กำพร้า-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด410460-168
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1เด็กเร่ร่อน-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ชนกลุ่มน้อย-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1เด็กยากจน410460-168
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1กำพร้า-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด277540-142
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1เด็กเร่ร่อน-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ชนกลุ่มน้อย-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1เด็กยากจน277540-142
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1กำพร้า-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2112756-204
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1เด็กเร่ร่อน-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ชนกลุ่มน้อย-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1เด็กยากจน2112756-204
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1อื่นๆ-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1กำพร้า-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1549--64
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5เด็กเร่ร่อน-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ผลกระทบจากเอดส์-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ชนกลุ่มน้อย-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5เด็กยากจน1549--64
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5กำพร้า-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด296930-128
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5เด็กเร่ร่อน-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ผลกระทบจากเอดส์-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ชนกลุ่มน้อย-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5เด็กยากจน296930-128
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5กำพร้า-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด307242-144
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกทอดทิ้ง-1--1
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5เด็กเร่ร่อน-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ผลกระทบจากเอดส์-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ชนกลุ่มน้อย-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5เด็กยากจน307142-143
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5กำพร้า-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-3831-69
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เด็กเร่ร่อน-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ผลกระทบจากเอดส์-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ชนกลุ่มน้อย-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เด็กยากจน-3831-69
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อื่นๆ-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5กำพร้า-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3372--105
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4เด็กเร่ร่อน-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ผลกระทบจากเอดส์-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ชนกลุ่มน้อย-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4เด็กยากจน3371--104
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4กำพร้า-1--1
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด11211-24
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4เด็กเร่ร่อน-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ผลกระทบจากเอดส์-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ชนกลุ่มน้อย-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4เด็กยากจน11211-24
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4อื่นๆ-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4กำพร้า-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด23837-77
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3เด็กเร่ร่อน-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3ชนกลุ่มน้อย-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3เด็กยากจน23837-77
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3อื่นๆ-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3กำพร้า-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด634--40
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กเร่ร่อน-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ชนกลุ่มน้อย-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กยากจน634--40
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2กำพร้า-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด197747-143
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กเร่ร่อน-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ชนกลุ่มน้อย-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กยากจน197747-143
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2กำพร้า-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด548--53
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กเร่ร่อน-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ชนกลุ่มน้อย-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กยากจน548--53
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2กำพร้า-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด22820-50
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน22820-50
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด311--14
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน311--14
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด63--9
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กเร่ร่อน-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ชนกลุ่มน้อย-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กยากจน63--9
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3กำพร้า-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด49--13
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กเร่ร่อน-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ชนกลุ่มน้อย-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กยากจน49--13
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3กำพร้า-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1491--105
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กเร่ร่อน-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ชนกลุ่มน้อย-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กยากจน1491--105
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3กำพร้า-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด637--43
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กเร่ร่อน-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ชนกลุ่มน้อย-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กยากจน637--43
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3กำพร้า-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1050--60
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กเร่ร่อน-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ชนกลุ่มน้อย-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กยากจน1050--60
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3กำพร้า-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด20140--160
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กเร่ร่อน-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ชนกลุ่มน้อย-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กยากจน20139--159
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2กำพร้า-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2821797-342
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กเร่ร่อน-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2ชนกลุ่มน้อย-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กยากจน2821797-342
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2กำพร้า-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด27553-130
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กเร่ร่อน-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ชนกลุ่มน้อย-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กยากจน27553-130
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2กำพร้า-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1533--48
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กเร่ร่อน-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ชนกลุ่มน้อย-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กยากจน1533--48
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2อื่นๆ-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2กำพร้า-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2692--118
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3เด็กเร่ร่อน-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ชนกลุ่มน้อย-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3เด็กยากจน2692--118
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3กำพร้า-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด719--26
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กเร่ร่อน-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ชนกลุ่มน้อย-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กยากจน719--26
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3กำพร้า-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5416469-287
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กเร่ร่อน-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ชนกลุ่มน้อย-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กยากจน5416469-287
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3กำพร้า-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด28628293-949
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กเร่ร่อน-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ชนกลุ่มน้อย-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กยากจน28628293-949
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3กำพร้า-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1043--53
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน1043--53
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด318976-196
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน318976-196
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด6817378-319
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน6817378-319
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด113--14
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน113--14
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1662--78
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน1662--78
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4192--133
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน4192--133
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด63521-62
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน63521-62
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด133--34
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน133--34
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด526124-137
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน526124-137
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1812062-200
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน1812062-200
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2868--96
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน2767--94
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท11--2
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1271--83
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน1271--83
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด856--64
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน856--64
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3314898-279
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน3314898-279
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1629--45
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กเร่ร่อน-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ชนกลุ่มน้อย-1--1
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กยากจน1628--44
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1อื่นๆ-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1กำพร้า-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด197018-107
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กเร่ร่อน-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ชนกลุ่มน้อย-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กยากจน197018-107
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3กำพร้า-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด32117--149
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3เด็กเร่ร่อน-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ชนกลุ่มน้อย-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3เด็กยากจน32117--149
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3กำพร้า-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด22104--126
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กเร่ร่อน-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ผลกระทบจากเอดส์-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ชนกลุ่มน้อย-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กยากจน22104--126
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3อื่นๆ-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3กำพร้า-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1133--44
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กเร่ร่อน-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ชนกลุ่มน้อย-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กยากจน1133--44
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2กำพร้า-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4011363-216
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2เด็กเร่ร่อน-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ชนกลุ่มน้อย--1-1
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2เด็กยากจน4011261-213
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2กำพร้า-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-11-2
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-11--11
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2เด็กเร่ร่อน-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2ชนกลุ่มน้อย-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2เด็กยากจน-11--11
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2กำพร้า-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1558--73
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1เด็กเร่ร่อน-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ชนกลุ่มน้อย-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1เด็กยากจน1558--73
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1กำพร้า-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1969--88
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1เด็กเร่ร่อน-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ชนกลุ่มน้อย-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1เด็กยากจน1969--88
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1กำพร้า-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด167229-117
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1เด็กเร่ร่อน-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1ชนกลุ่มน้อย-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1เด็กยากจน167229-117
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1กำพร้า-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด337--40
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1เด็กเร่ร่อน-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1ชนกลุ่มน้อย-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1เด็กยากจน337--40
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1กำพร้า-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด317--20
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1เด็กเร่ร่อน-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1ชนกลุ่มน้อย-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1เด็กยากจน317--20
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1กำพร้า-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด527--32
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1เด็กเร่ร่อน-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1ชนกลุ่มน้อย-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1เด็กยากจน527--32
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1กำพร้า-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด936--45
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กเร่ร่อน-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ชนกลุ่มน้อย-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กยากจน936--45
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2กำพร้า-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด9377--386
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2เด็กเร่ร่อน-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2ชนกลุ่มน้อย-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2เด็กยากจน9375--384
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2กำพร้า-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-2--2
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด110--11
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กเร่ร่อน-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ชนกลุ่มน้อย-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กยากจน110--11
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2กำพร้า-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2087--107
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2เด็กเร่ร่อน-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2ชนกลุ่มน้อย-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2เด็กยากจน2087--107
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2กำพร้า-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด14519-65
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1เด็กเร่ร่อน-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1ชนกลุ่มน้อย-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1เด็กยากจน14519-65
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1กำพร้า-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด224--26
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1เด็กเร่ร่อน-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1ชนกลุ่มน้อย-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1เด็กยากจน224--26
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1กำพร้า-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด75291--366
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1เด็กเร่ร่อน-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1ชนกลุ่มน้อย-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1เด็กยากจน75291--366
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1กำพร้า-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด115--16
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1เด็กเร่ร่อน-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1ชนกลุ่มน้อย-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1เด็กยากจน115--16
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1กำพร้า-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1025--35
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กเร่ร่อน-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ชนกลุ่มน้อย-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กยากจน1024--34
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2กำพร้า-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2842--70
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กเร่ร่อน-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ชนกลุ่มน้อย-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กยากจน2842--70
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2กำพร้า-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด466--70
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2เด็กเร่ร่อน-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2ชนกลุ่มน้อย-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2เด็กยากจน464--68
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2กำพร้า-2--2
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด76740-114
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2เด็กเร่ร่อน-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2ผลกระทบจากเอดส์-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2ชนกลุ่มน้อย-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2เด็กยากจน76740-114
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2อื่นๆ-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2กำพร้า-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-11868-186
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1เด็กเร่ร่อน-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1ชนกลุ่มน้อย-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1เด็กยากจน-11868-186
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1กำพร้า-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2569--94
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1เด็กเร่ร่อน-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1ชนกลุ่มน้อย-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1เด็กยากจน2469--93
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1กำพร้า-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1---1
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด115628-95
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1เด็กเร่ร่อน-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1ผลกระทบจากเอดส์-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1ชนกลุ่มน้อย-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1เด็กยากจน115626-93
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1อื่นๆ-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1กำพร้า-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--2-2
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----


60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
2022.1.KAOPUNHOT