> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 

ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2561 60.69 40.65 32.25 43.74 44.33
2562 57.49 -3.20 33.77 -6.88 31.35 -0.90 39.16 -4.58 39.58 -4.75
2563 57.49 33.77 31.35 39.16 39.58
2564 52.72 -4.77 38.06 4.29 35.77 4.42 36.57 -2.59 40.78 1.20
2565 60.11 7.39 35.48 -2.58 42.93 7.16 34.09 -2.48 37.87 -2.91
60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
2022.1.KAOPUNHOT