> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2,7729,1212,31322914,435
เดินเท้า37162192220
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1,9125,6221,1141008,748
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8223,3311,1781275,458
จักรยานยืมเรียน162-9
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.245127-102
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2เดินเท้า-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ224320-85
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ287-17
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2จักรยานยืมเรียน-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2426--50
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5เดินเท้า-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2224--46
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22--4
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5จักรยานยืมเรียน-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.815--23
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2เดินเท้า-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ86--14
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-9--9
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2จักรยานยืมเรียน-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.43332-69
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5เดินเท้า-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ42822-54
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-510-15
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5จักรยานยืมเรียน-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2871,188--1,475
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1เดินเท้า-1--1
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ260971--1,231
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ27216--243
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1จักรยานยืมเรียน-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.243618-78
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ223518-75
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21--3
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.51203118-372
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า111-3
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4715365-265
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ34852-103
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-1--1
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.322--25
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ322--25
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.49219--268
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า28--10
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1021--31
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ37190--227
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1155--66
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า-10--10
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1143--54
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.434--38
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เดินเท้า-1--1
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ432--36
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5จักรยานยืมเรียน-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.933--42
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5เดินเท้า-2--2
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ827--35
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5จักรยานยืมเรียน-2--2
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.252223-70
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5เดินเท้า-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ19910-38
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ61313-32
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5จักรยานยืมเรียน-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.516--21
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5เดินเท้า-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ516--21
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5จักรยานยืมเรียน-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.719--26
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5เดินเท้า-1--1
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ418--22
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3---3
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5จักรยานยืมเรียน-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1326643822291,407
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2เดินเท้า-2226
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ105381175100761
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ27281204127639
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2จักรยานยืมเรียน--1-1
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.644--50
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3เดินเท้า-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ642--48
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3จักรยานยืมเรียน-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.842--50
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3เดินเท้า-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ741--48
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3จักรยานยืมเรียน-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.33514-52
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3เดินเท้า1-1-2
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2319-42
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-44-8
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3จักรยานยืมเรียน-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.252--54
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2เดินเท้า-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ248--50
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2จักรยานยืมเรียน-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2029--49
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3เดินเท้า-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1015--25
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1014--24
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3จักรยานยืมเรียน-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1513--28
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3เดินเท้า-1--1
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1410--24
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3จักรยานยืมเรียน-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-12--12
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3เดินเท้า-1--1
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11--11
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3จักรยานยืมเรียน-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1020--30
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2เดินเท้า-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1018--28
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2จักรยานยืมเรียน-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.225545-122
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2เดินเท้า2---2
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ204528-93
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1017-27
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2จักรยานยืมเรียน-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.219--21
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2เดินเท้า-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ211--13
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8--8
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2จักรยานยืมเรียน-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14215-58
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2เดินเท้า-31-4
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13513-49
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-41-5
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2จักรยานยืมเรียน-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2144--65
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1เดินเท้า1---1
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2039--59
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1จักรยานยืมเรียน-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.203827-85
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1เดินเท้า-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ112923-63
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ994-22
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1จักรยานยืมเรียน-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11295-45
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11273-41
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-22-4
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.10025485-439
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-1--1
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ94917-75
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ9120468-363
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.113310--423
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า-46--46
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1425--39
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ99239--338
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-205-25
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-173-20
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-32-5
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.320--23
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ318--21
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.119551-157
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1เดินเท้า-2--2
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ106732-109
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12619-46
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1จักรยานยืมเรียน-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.177426-117
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1เดินเท้า-1--1
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ176621-104
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-75-12
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1จักรยานยืมเรียน-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.317138-140
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1เดินเท้า-3--3
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ302718-75
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14120-62
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1จักรยานยืมเรียน-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4914864-261
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1เดินเท้า12--3
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ333923-95
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1510741-163
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1จักรยานยืมเรียน-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.327137-140
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1เดินเท้า3-1-4
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ25225-52
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ44931-84
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1จักรยานยืมเรียน-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4112654-221
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1เดินเท้า-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22223-47
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1910451-174
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1จักรยานยืมเรียน-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.512--17
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5เดินเท้า-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ512--17
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5จักรยานยืมเรียน-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.173114-62
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5เดินเท้า-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ172913-59
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21-3
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5จักรยานยืมเรียน-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12112-34
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5เดินเท้า-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1189-28
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-33-6
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5จักรยานยืมเรียน-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2312638-187
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เดินเท้า-42-6
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2310429-156
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-187-25
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5จักรยานยืมเรียน-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.333--36
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า-3--3
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ328--31
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.16379-62
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15379-61
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23124-57
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3เดินเท้า-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22618-46
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-56-11
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3จักรยานยืมเรียน-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.310--13
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2เดินเท้า-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ39--12
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2จักรยานยืมเรียน-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.216340-124
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2เดินเท้า4---4
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-82-10
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ175538-110
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2จักรยานยืมเรียน-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.57121--178
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2เดินเท้า-1--1
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3868--106
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1952--71
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2จักรยานยืมเรียน-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.134321-77
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-1--1
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ123613-61
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ158-14
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-1--1
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1814--32
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า11--2
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ179--26
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1323--36
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เดินเท้า-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1323--36
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.611--17
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เดินเท้า-1--1
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ55--10
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15--6
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.39106--145
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3เดินเท้า-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2137--58
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1869--87
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.216--18
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เดินเท้า-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ110--11
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ16--7
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1865--83
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3เดินเท้า-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1839--57
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-26--26
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.70269--339
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เดินเท้า-1--1
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ50179--229
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2089--109
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2จักรยานยืมเรียน-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13223-56
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2เดินเท้า-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11815-34
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-148-22
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2จักรยานยืมเรียน-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.83328148-559
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เดินเท้า2-1-3
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5617154-281
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2515793-275
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2จักรยานยืมเรียน-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.211--13
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2เดินเท้า-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7--7
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ24--6
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2จักรยานยืมเรียน-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.48120--168
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3เดินเท้า-2--2
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2566--91
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2352--75
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เดินเท้า-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4112528-194
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3เดินเท้า22--4
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ10656-81
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ295822-109
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.140310205-655
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3เดินเท้า6184-28
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ518264-197
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ82210137-429
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน1---1
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.733--40
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ731--38
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5311995-267
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-11-2
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ33337-73
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ508557-192
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5413268-254
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5312252-227
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11016-27
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.110--11
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2452--76
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2350--73
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2642--68
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า1---1
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2538--63
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.213210-63
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21297-57
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-33-6
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.315--18
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23--5
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ112--13
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5613351-240
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-101-11
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5611942-217
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-48-12
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.6313160-254
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-1--1
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ18357-60
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ459553-193
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1425--39
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ920--29
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ55--10
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1153--64
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ432--36
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ721--28
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.548--53
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ547--52
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.81228121-430
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า1---1
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5210841-201
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2812079-227
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน--1-1
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.721--28
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-1--1
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ619--25
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1389-48
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เดินเท้า-2--2
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1183-22
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-186-24
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-83--83
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3เดินเท้า-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-44--44
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-39--39
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2797--124
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3เดินเท้า1---1
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2260--82
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ437--41
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.26--8
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เดินเท้า-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3411966-219
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2เดินเท้า11--2
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ298625-140
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ43241-77
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2225--47
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2เดินเท้า-1--1
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ510--15
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1714--31
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.34106--140
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1เดินเท้า4---4
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ30101--131
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.216--18
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ215--17
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.65216-74
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-11-2
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ54711-63
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ144-9
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.215--17
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ212--14
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.120--21
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ119--20
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.68--14
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-1--1
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ67--13
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3067--97
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เดินเท้า12--3
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2965--94
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.103358--461
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2เดินเท้า-8--8
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ85173--258
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ18176--194
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-1--1
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1415--29
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เดินเท้า-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1411--25
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1270--82
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2เดินเท้า-4--4
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1043--53
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ222--24
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-1--1
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4810235-185
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-2--2
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ479233-172
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ182-11
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-21--21
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-18--18
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.29116--145
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1เดินเท้า1---1
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ28107--135
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-9--9
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.354--57
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ353--56
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.45--9
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เดินเท้า-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ45--9
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2129--50
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เดินเท้า-3--3
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-10--10
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2116--37
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1257--69
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2เดินเท้า-1--1
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1252--64
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.165640-112
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2เดินเท้า11--2
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ154030-85
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1510-25
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3411072-216
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-11-2
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3410662-202
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-39-12
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1037--47
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1017--27
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-20--20
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2610742-175
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-12-3
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ239124-138
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ31516-34
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----


60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
2022.1.KAOPUNHOT