> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2,7329,0552,45817214,417
เดินเท้า32142172193
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1,8915,4131,044708,418
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8093,4931,3971005,799
จักรยานยืมเรียน-7--7
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.294624-99
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2เดินเท้า--1-1
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ234216-81
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ647-17
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2จักรยานยืมเรียน-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010002 วัดหาดทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2418--42
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5เดินเท้า-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2216--38
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22--4
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5จักรยานยืมเรียน-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010001 วัดขุนกระทิงเมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.516--21
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2เดินเท้า-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ56--11
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-10--10
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2จักรยานยืมเรียน-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010004 บ้านในห้วย เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.63226-64
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5เดินเท้า-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ52715-47
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1511-17
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5จักรยานยืมเรียน-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3231,077--1,400
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1เดินเท้า-3--3
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ295846--1,141
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ28228--256
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1จักรยานยืมเรียน-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.21449-74
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21428-71
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21-3
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010009 วัดดอนทรายแก้ว เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.59202120-381
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า1-1-2
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5415956-269
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ44363-110
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010010 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.523--28
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ522--27
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010011 บ้านคอสน เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.46149--195
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า-8--8
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ121--22
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ45120--165
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010013 บ้านบางคอย เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1846--64
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า211--13
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23--5
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1432--46
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010014 บ้านบางหลง เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.833--41
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เดินเท้า1---1
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ732--39
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5จักรยานยืมเรียน-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.331--34
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5เดินเท้า-1--1
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ325--28
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5จักรยานยืมเรียน-2--2
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.183126-75
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5เดินเท้า-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ101312-35
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ81814-40
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5จักรยานยืมเรียน-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010017 บ้านเขาบ่อ เมืองชุมพรเมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.216--18
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5เดินเท้า-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ216--18
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5จักรยานยืมเรียน-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.725--32
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5เดินเท้า1---1
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ325--28
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3---3
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5จักรยานยืมเรียน-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010020 วัดทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.886993651721,324
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2เดินเท้า-4-26
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ7435613170631
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14339234100687
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2จักรยานยืมเรียน-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)เมืองชุมพรเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1646--62
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3เดินเท้า-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1642--58
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3จักรยานยืมเรียน-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010023 วัดหูรอ เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1145--56
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3เดินเท้า-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1144--55
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3จักรยานยืมเรียน-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010024 บ้านสามเสียม เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.53832-75
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3เดินเท้า1-1-2
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23415-51
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2416-22
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3จักรยานยืมเรียน-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1448--62
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2เดินเท้า-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1443--57
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2จักรยานยืมเรียน-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010027 วัดนาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1826--44
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3เดินเท้า-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1119--30
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ77--14
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3จักรยานยืมเรียน-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010029 บ้านหนองเนียน เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.197--26
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3เดินเท้า1---1
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ176--23
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3จักรยานยืมเรียน-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010030 วัดบางลึก เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-12--12
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3เดินเท้า-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12--12
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3จักรยานยืมเรียน-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010032 บ้านศาลาลอย เมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1123--34
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2เดินเท้า-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1119--30
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2จักรยานยืมเรียน-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010036 วัดคูขุด เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.315256-139
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2เดินเท้า-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ224127-90
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ91129-49
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2จักรยานยืมเรียน-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010037 บ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.524--29
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2เดินเท้า-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ512--17
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12--12
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2จักรยานยืมเรียน-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010039 บ้านคอเตี้ย เมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4128-69
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2เดินเท้า-31-4
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3624-60
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-23-5
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2จักรยานยืมเรียน-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010040 วัดดอนรวบเมืองชุมพร เมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3039--69
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1เดินเท้า1---1
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2932--61
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7--7
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1จักรยานยืมเรียน-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010041 บ้านเขาวง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.174716-80
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1เดินเท้า-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ164010-66
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ176-14
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1จักรยานยืมเรียน-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010042 บ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11238-42
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ10223-35
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ115-7
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010043 วัดหัวกรูด เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.80274100-454
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-1--1
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ204445-109
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6022955-344
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010102 บ้านร้านตัดผม ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.129290--419
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า-47--47
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1621--37
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ113221--334
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-1--1
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1255-31
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า-1--1
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1183-22
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-62-8
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010045 บ้านหัวถนน เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.619--25
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ618--24
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1210653-171
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1เดินเท้า-21-3
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ107332-115
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23120-53
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1จักรยานยืมเรียน-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.166033-109
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1เดินเท้า-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ165221-89
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-812-20
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1จักรยานยืมเรียน-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010048 วัดดอนเมือง เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.137435-122
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1เดินเท้า-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ102215-47
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ35220-75
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1จักรยานยืมเรียน-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3815865-261
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1เดินเท้า11--2
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ332924-86
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ412841-173
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1จักรยานยืมเรียน-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010053 วัดน้อมถวาย เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.277030-127
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1เดินเท้า--1-1
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ20153-38
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ75526-88
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1จักรยานยืมเรียน-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010055 บ้านนาแซะ เมืองชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4511968-232
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1เดินเท้า-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6246-36
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ399562-196
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1จักรยานยืมเรียน-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010056 บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร เมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.215--17
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5เดินเท้า-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ214--16
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5จักรยานยืมเรียน-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.173315-65
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5เดินเท้า-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ173112-60
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-23-5
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5จักรยานยืมเรียน-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010060 บ้านคลองสูบ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.31911-33
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5เดินเท้า-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3157-25
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-44-8
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5จักรยานยืมเรียน-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2811937-184
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เดินเท้า-31-4
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ289426-148
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2210-32
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5จักรยานยืมเรียน-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5ข้อมูลผิดปกติ-----
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เมืองชุมพร เมือง5อายุนอกเกณฑ์-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1620--36
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า-1--1
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1517--32
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010063 บ้านหาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.143014-58
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4เดินเท้า-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ143014-58
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4จักรยานยืมเรียน-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4ข้อมูลผิดปกติ-----
86010064 บ้านทุ่งมะขาม เมืองชุมพร เมือง4อายุนอกเกณฑ์-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23127-60
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3เดินเท้า-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22321-46
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-86-14
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3จักรยานยืมเรียน-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกรเมืองชุมพร เมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.29--11
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2เดินเท้า-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ28--10
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2จักรยานยืมเรียน-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010068 บ้านใหม่พัฒนา ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.206650-136
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2เดินเท้า--1-1
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-92-11
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ205747-124
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2จักรยานยืมเรียน-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010069 ประชานิคม 2 ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.60133--193
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2เดินเท้า11--2
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4775--122
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1257--69
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2จักรยานยืมเรียน-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010070 บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.145035-99
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-1--1
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ123824-74
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21011-23
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-1--1
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1118--29
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-2--2
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ118--19
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8--8
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010072 บ้านแก่งเพกาท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2218--40
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เดินเท้า-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2218--40
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010073 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.39--12
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เดินเท้า-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ34--7
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010075 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3895--133
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3เดินเท้า-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2235--57
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1660--76
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.317--20
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เดินเท้า-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ211--13
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ16--7
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010077 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1569--84
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3เดินเท้า-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1438--52
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ131--32
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010078 บ้านหาดส้มแป้น ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.50299--349
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เดินเท้า-1--1
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ32180--212
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ18118--136
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2จักรยานยืมเรียน-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3131-62
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2เดินเท้า-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1820-38
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1311-24
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2จักรยานยืมเรียน-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010080 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.79337160-576
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เดินเท้า1---1
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4815357-258
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ30184103-317
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2จักรยานยืมเรียน-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.412--16
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2เดินเท้า-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ19--10
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ33--6
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2จักรยานยืมเรียน-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010089 บ้านละมุ ท่าแซะ ท่าแซะ2อายุนอกเกณฑ์-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.42121--163
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3เดินเท้า-1--1
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2563--88
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1757--74
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010090 บ้านดอนเคี่ยม ท่าแซะท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เดินเท้า-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010091 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3712921-187
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3เดินเท้า-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17608-85
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ206913-102
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010092 บ้านหาดใน ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.110316254-680
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3เดินเท้า4135-22
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ349456-184
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ72209193-474
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.725--32
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ725--32
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010094 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.53118103-274
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-1--1
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ24137-80
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ517666-193
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010095 บ้านคันธทรัพย์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5113977-267
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5013250-232
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1727-35
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010096 บ้านเนินทอง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.29--11
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ25--7
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010097 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2050--70
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2047--67
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010098 บ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1243--55
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1139--50
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.203813-71
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ19356-60
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ137-11
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010100 บ้านงาช้าง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.515--20
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ35--8
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ210--12
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010101 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5112648-225
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า381-12
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4711431-192
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1416-21
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010103 บ้านทรายขาว ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5411259-225
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ62415-45
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ488844-180
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010104 บ้านธรรมเจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1827--45
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1023--33
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ84--12
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010105 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2559--84
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1035--45
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1524--39
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010106 บ้านกลาง ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1343--56
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1342--55
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010107 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.70220102-392
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า1---1
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5610334-193
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1311668-197
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-1--1
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010108 ประชานิคม 4 ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.528--33
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1เดินเท้า-1--1
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ526--31
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1จักรยานยืมเรียน-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010109 บ้านยายไท ท่าแซะ ท่าแซะ1อายุนอกเกณฑ์-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3369-48
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เดินเท้า11--2
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2173-22
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-186-24
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010110 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1584--99
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3เดินเท้า-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1531--46
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-53--53
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010111 บ้านน้ำเย็น ชุมพร ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3898--136
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3เดินเท้า1---1
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3548--83
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ250--52
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3จักรยานยืมเรียน-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3ข้อมูลผิดปกติ-----
86010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ท่าแซะ3อายุนอกเกณฑ์-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.16--7
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เดินเท้า-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010113 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4413374-251
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2เดินเท้า131-5
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ348316-133
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ94757-113
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010115 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2114--35
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2เดินเท้า-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ89--17
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ135--18
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010118 บ้านไชยราช
#Stand Alone
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.34114--148
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1เดินเท้า3---3
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ31107--138
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7--7
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010119 บ้านวังช้าง ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.119--20
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ118--19
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010120 บ้านหินกบ ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.125117-80
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-11-2
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12479-68
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-37-10
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010121 บ้านบางจากปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.115--16
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ113--14
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010122 บ้านชุมโคปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.420--24
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ420--24
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010124 บ้านดอนทรายปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.36--9
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-1--1
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ35--8
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010126 บ้านบ่ออิฐปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4463--107
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เดินเท้า32--5
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4161--102
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.56400--456
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2เดินเท้า16--7
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ38195--233
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17198--215
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-1--1
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010128 ชุมชนมาบอำมฤตปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.221--23
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เดินเท้า-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ217--19
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010129 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2761--88
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2เดินเท้า-5--5
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2232--54
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ523--28
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-1--1
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010130 บ้านห้วยรากไม้ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4410137-182
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-2--2
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ409626-162
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4311-18
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.120--21
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-19--19
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010132 บ้านคอกม้าปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.22131--153
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-1--1
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22121--143
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-9--9
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2636--62
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-1--1
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2635--61
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010134 บ้านดอนตะเคียนปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7--7
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เดินเท้า-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7--7
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010136 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2123--44
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เดินเท้า3---3
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11--11
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1812--30
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010137 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1055--65
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2เดินเท้า-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1052--62
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010139 บ้านปากคลองปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.155549-119
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2เดินเท้า-1--1
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ134231-86
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21218-32
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2จักรยานยืมเรียน-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2ข้อมูลผิดปกติ-----
86010140 วัดบางแหวนปะทิว ปะทิว2อายุนอกเกณฑ์-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3812769-234
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-11-2
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3811649-203
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1019-29
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010142 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-47--47
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-17--17
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-30--30
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลีปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2411947-190
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1เดินเท้า-2--2
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ169324-133
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ82423-55
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1จักรยานยืมเรียน-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1ข้อมูลผิดปกติ-----
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)ปะทิว ปะทิว1อายุนอกเกณฑ์-----


60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
2022.1.ict